Shou Deng

Description:

A lieutenant of the warlord Mao Tzu, kidnapped Chui Wu, the daughter of Lao Wu

Bio:

Shou Deng

Valley of the Sun - 50 Fathoms Orbix